Política de Privacidade

Introdución

A súa privacidade é importante para nós, polo que a través deste documento explicamos que datos recollemos dos usuarios, como os usamos e para que, entre outras indicacións. Os maiores de 14 anos poderán rexistrarse como usuarios sen o consentimento previo dos seus pais, titores ou representantes legais. No caso de nenos menores de 14 anos ou identificados como “incapaces legalmente”, sempre necesitaremos o consentimento dos pais ou do titor ou representante legal.

Para a súa información, nunca lle pediremos máis información da que realmente necesitamos para os servizos solicitados; Nunca o compartiremos con terceiros, salvo por obriga legal ou autorización previa; e nunca utilizaremos os teus datos para ningún outro fin non indicado anteriormente.

Como usuarios, debes ler detidamente esta Política de Privacidade con regularidade e sempre que introduzas os teus datos persoais, xa que este documento pode ser modificado para que o prestamista poida modificar calquera tipo de información que poida aparecer na web para cumprir coa normativa ou actualizar a política, e sen que exista a obriga de comunicar ou informar aos usuarios destas obrigas, abondará coa publicación na páxina web do prestamista.

 

Responsable do tratamento:

Razón social : Terra de Sisán SL. ( tamén o prestamista ou Terra de Sisán indistintamente)
CIF: B94100377
Domicilio social: C/ Barroso nº 10- Sisán, Ribadumia – 36636 Pontevedra
Teléfono: 986 54 23 54
Correo electrónico: info@terradeasorei.com

Terra de Sisán, como responsable do sitio web, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas en canto ao tratamento de datos e á libre circulación destes. datos e demais normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e pola Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), infórmase de que ten implantadas as medidas de seguridade necesarias, dun carácter organizativo, para garantir e protexer a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos datos introducidos.

 

Método de obtención dos datos e datos que recollemos:

Os datos que recollemos e a forma en que os obtemos son os seguintes:

 1. a través do formulario de rexistro de usuario: nome de usuario e correo electrónico.
 2. a través do formulario de recollida de datos da tenda en liña: nome e apelidos, enderezo postal, correo electrónico e teléfono.

Non se tratan categorías de datos especialmente protexidas.

 

Finalidade do tratamento:

Os seus datos persoais só serán utilizados para as seguintes finalidades, prestando o seu consentimento para cada unha das finalidades no apartado correspondente da páxina web:

 1. formulario de contacto:  para atender consultas e/ou proporcionar información requirida polo Usuario;
 2. formulario de rexistro:  para a creación dunha conta de usuario e acceso ás funcionalidades da web; 
 3. Se compras  o produto a través da nosa web  www.ventomareiro.com  , pedirémosche que nos proporciones información sobre ti mesmo, incluíndo o teu nome, información de contacto e información sobre unha tarxeta de crédito ou débito.
 4. Outros fins  : 
  • Realizar os trámites comerciais, administrativos, fiscais, contables que sexan necesarios pola lexislación vixente;
  • Coñece a túa opinión e mellora os servizos que ofrece a web enviándoche unha enquisa de satisfacción unha vez finalizada a compra;
  • Realización de análises de usabilidade da web, mediante cookies (mencionadas na política de cookies)
  • Redes sociais: o apartado correspondente especifica o uso das redes sociais

As fotografías que se colgan na web son propiedade de Terra de Sisán .

Podes revogar o teu consentimento en calquera momento enviando unha carta co asunto “Cancelar a subscrición” no correo electrónico anterior. 

De acordo coa LSSICE, Terra de Sisán non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos electrónicos comerciais que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo Usuario. En consecuencia, en todas as comunicacións que reciba do prestamista, o usuario ten a posibilidade de cancelar o seu consentimento expreso para recibir as nosas comunicacións. 

Non trataremos os seus datos persoais para ningún outro fin que os descritos, salvo por obriga legal ou requirimento xudicial.

Non estará suxeito a decisións baseadas no tratamento automatizado que teñan efectos sobre os seus datos.

Lexitimación do tratamento

A base legal para o tratamento dos datos é o seu  consentimento  outorgado no momento de facilitar os seus datos no formulario correspondente para a realización das finalidades, no momento de marcar a caixa de verificación.

Non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar esta política de privacidade implica a imposibilidade de acadar as finalidades anteriormente descritas.

Nos supostos en que exista relación contractual previa entre as partes, a lexitimidade para o desenvolvemento das obrigas administrativas, fiscais, contables e laborais que resulten necesarias conforme á lexislación vixente será  a previa existencia da relación comercial  establecida entre as partes.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos baséase no consentimento que se solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

Período de conservación de datos:

Os seus datos conservaranse mentres dure a relación comercial connosco ou exerza o seu dereito de cancelación ou oposición, ou de limitación do tratamento. Non obstante, conservaremos os seus datos nos termos legalmente establecidos nas disposicións aplicables.

Destinatarios de cesións ou cesións:

Terra de Sisán só facilitará información ás forzas e corpos de seguridade por orde xudicial ou por obriga de norma legal, sen prexuízo de poder bloquear ou cancelar a súa conta se houbese indicios da comisión dun delito por parte do usuario. A información proporcionada só será a dispoñible nese momento para o prestamista.

A información que nos facilites a través deste sitio web estará aloxada nos servidores de Terra de Sisán , contratados pola empresa que presta o servizo de hospedaxe web. O tratamento dos datos da entidade está regulado por un contrato de procesador de datos entre o prestamista e esta empresa. En ningún caso este responsable do tratamento subcontratará servizos que impliquen algún tratamento de datos por parte de terceiros sen o noso consentimento previo.

Así mesmo, o prestamista utiliza determinadas ferramentas para prestar servizos necesarios para o desenvolvemento da actividade, podendo almacenar os seus datos. Estas ferramentas son as seguintes:

Google Analytics:  para realizar unha análise e métricas do uso que os usuarios fan da web a través de cookies. A información xerada e recollida por estas cookies sobre o uso (incluíndo o enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google Inc, situada en Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (California), CA 94043 Estados Unidos (“Google”). . , nos seus servidores nos Estados Unidos.

 

 

Dereitos das persoas interesadas:

Como usuario interesado, pode solicitar o exercicio dos seguintes dereitos ante Terra de Sisán  enviando un escrito ao enderezo postal do encabezado ou enviando un correo electrónico a info@ventomareiro.com , indicando como Asunto: “PROTECCIÓN DE DATOS: DEREITOS DOS AFECTADOS» e achegando fotocopia do seu DNI ou calquera medio legalmente análogo, segundo sinala a lei.

Dereitos:

 • Dereito de acceso:  permite ao interesado coñecer e obter información sobre os seus datos persoais sometidos a tratamento.
 • Dereito de rectificación ou supresión  : permite corrixir erros e modificar os datos que resulten inexactos ou incompletos.
 • Dereito de cancelación:  permite a eliminación de datos inadecuados ou excesivos.
 • Dereito de oposición:  dereito do interesado a non levar a cabo o tratamento dos seus datos persoais ou a cesar nel.
 • Limitación do tratamento:  implica a marcación dos datos persoais conservados, co fin de limitar o seu tratamento futuro, para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Portabilidade dos datos  : facilitación dos datos obxecto de tratamento ao interesado, para que este poida transmitilos a outro responsable, sen impedimentos.
 • Dereito a non estar suxeito a decisións individuais automatizadas (incluída a elaboración de perfís):  dereito a non estar suxeito a unha decisión baseada nun tratamento automatizado que produza efectos ou afecte significativamente.

Como usuario, ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á legalidade do tratamento realizado antes da retirada do consentimento.

Tamén tes dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control se consideras que se puideron vulnerar os teus dereitos en relación coa protección dos teus datos (  aepd.es  ).

 

Información adicional:

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos que nos proporcione serán tratados de forma confidencial. O prestamista adoptou todas as medidas técnicas e organizativas e todos os niveis de protección necesarios para garantir a seguridade no tratamento dos datos e evitar a súa alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, segundo o estado da tecnoloxía e natureza dos datos almacenados. Así mesmo, tamén se garante que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipamentos, locais e centros cumpran cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidos na normativa vixente.

IDIOMA

O idioma aplicable a esta política de privacidade é o castelán e o galego. Polo tanto, de existir algunha contradición nalgunha das versións previstas noutras linguas, prevalecerán as versións en castelán e en galego.

REDES SOCIAIS

Informamos que Terra de Sisán pode ter presenza nas redes sociais. O tratamento dos datos que se realice das persoas que se fagan seguidores nas redes sociais (e/ou realicen calquera ligazón ou acción de conexión a través das redes sociais) das páxinas oficiais de Terra de Sisán rexerase por este apartado, así como aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativa de acceso que pertenzan á rede social que resulte oportuna en cada caso e previamente aceptadas polo usuario.  

Terra de Sisán tratará os seus datos coa finalidade de xestionar correctamente a súa presenza na rede social, informar sobre as actividades, produtos ou servizos do prestamista, así como para calquera outra finalidade que permita a normativa de Redes Sociais.

Prohíbese a publicación de contidos:

 • Que son presuntamente ilegais por normativas nacionais, comunitarias ou internacionais ou que realizan actividades supostamente ilegais ou contraveñan os principios da boa fe.
 • Que atenten contra os dereitos fundamentais das persoas, a falta de cortesía na rede, molesten ou poidan xerar opinións negativas dos nosos usuarios ou de terceiros e en xeral calquera contido que Terra de Sisán considere inadecuado. 
 • E en xeral que contraveñan os principios de legalidade, honestidade, responsabilidade, protección da dignidade humana, protección dos menores, protección da orde pública, protección da vida privada, protección do consumidor e dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Así mesmo, Terra de Sisán resérvase o dereito a retirar, sen previo aviso, da páxina web ou da rede social corporativa aqueles contidos que se consideren inadecuados. 

En todo caso, se envía información persoal a través da rede social, Terra de Sisán quedará exenta de responsabilidade en relación coas medidas de seguridade aplicables a esta plataforma e o usuario, no caso de querer coñecelas, deberá consultar as correspondentes. condicións particulares da rede en cuestión. 

PUBLICACIÓN DO SEU TESTEMUÑO

No caso de que o usuario rexistrado queira publicar a súa opinión na web, informámoslle de que os datos facilitados no correspondente formulario serán tratados para publicalos na páxina web e así poder axudar a outros usuarios as súas experiencias ou opinións sobre o produtos. Os datos conservaranse mentres exista interese mutuo no mantemento da finalidade do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a pseudónimo dos datos ou a súa total destrución. . As testemuñas publicaranse na nosa páxina web. Os datos persoais da testemuña que se publicarán serán o seu nome, apelidos e comarca.

 

Cambios nesta política de privacidade

Terra de Sisán resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia.

 

revogabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento comunicándoo a Terra de Sisán nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo. 

 

Lexislación

Con carácter xeral, as relacións entre Terra de Sisán e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para resolver todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso, o Xulgados e Tribunais do domicilio do prestamista (se non se considera consumidor para os efectos do TRLGDCU) ou do usuario (se se considera consumidor para os efectos do TRLGDCU). 

Non hai produtos no carriño